Etický kódex spoločnosti

Uvedomujúc si dôležitosť  etického chovania v hospodárskych aj medziľudských vzťahoch a v snahe zabezpečiť prevenciu proti nekalému či protizákonnému konaniu a vyvarovať sa prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti, akciová spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. prijíma etický kódex, ktorého obsahom sú nasledovné zásady:

Nulová tolerancia neetického a protiprávneho konania

Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a.s. vyznáva vysoké mravné hodnoty a zásady a kladie dôraz na dodržiavanie právnych predpisov  a zákonných noriem, preto netoleruje žiadne protiprávne, neetické či nekalé konanie. Každý zástupca spoločnosti alebo jej zamestnanec je povinný pracovať riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností a vyvarovať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť oprávnené záujmy spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s., jej majetok alebo jej dobrú povesť.

Ochrana dobrého mena a dobrej povesti spoločnosti

Zetor Engineering Slovakia, a.s. je spoločnosťou, ktorá má záujem budovať si a udržiavať svoju dobrú povesť a dobré meno, ktoré bude medzi širokou verejnosťou pojmom a synonymom  kvality.
Štatutárni zástupcovia a zamestnanci dbajú na to, aby svojim konaním napomáhali k vytváraniu dobrého mena a povesti a vyvarujú sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo dobré meno spoločnosti ohroziť alebo poškodiť a zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania a ktoré v záujme spoločnosti nie je možné zdieľať s tretími osobami.

Záväznosť etického kódexu

Etický kódex spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. je kódexom záväzným pre jeho štatutárnych zástupcov, zástupcov iných orgánov spoločnosti a jeho zamestnancov, ale jeho dodržiavanie bude spoločnosť vyžadovať aj od svojich obchodných partnerov.
V nadväznosti na Etický kódex Zetor Engineering Slovakia, a.s. sa prijíma i smernica k Etickému kódexu, ktorej cieľom je stanoviť podrobnejšie zásady a pravidlá pre jeho dodržiavanie a zavedenie v spoločnosti.
Štatutárni zástupcovia a zamestnanci vykonávajú všetky svoje rozhodnutia pri plnení svojich pracovných povinností na prospech a v súlade s najlepšími záujmami Zetor Engineering Slovakia, a.s.
Štatutárni zástupcovia a zamestnanci pri výkone svojej práce nesmú zohľadňovať osobné záujmy či prospech nad rámec zákonných nárokov na úkor záujmu a prospechu spoločnosti. Štatutárni zástupcovia a zamestnanci neprijmú  či neposkytnú dar alebo pohostenie, ktoré by mohlo do budúcnosti vytvárať záväzok voči pôvodcovi daru alebo pohostenia, alebo len zdanie takého záväzku, so zohľadnením zdravého rozumu, miestnych zvyklostí či praxe.

Pre zabezpečenie dodržiavania pravidiel stanovených týmto kódexom, a teda pre zabezpečenie dodržiavania legislatívnych, interných a etických noriem, dávame naším zákazníkom, partnerom a zamestnancom možnosť upozorniť na prípady neetického či podvodného konania.