Politika kvality

     Vedenie spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a. s. si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných produktov a služieb a v zmysle normy STN EN ISO 9001:2015 stanovuje Politiku kvality, ktorá vychádza zo zásad:

     Výkonný riaditeľ spoločnosti je zodpovedný za to, že Politika kvality bude osvojená všetkými zamestnancami a každý zamestnanec ju bude dodržiavať. Politika kvality je zverejnená v spoločnosti na všetkých na to určených miestach.

     Vhodnosť politiky kvality je 1x ročne preskúmaná v rámci preskúmania systému manažérstva kvality výkonným riaditeľom spoločnosti.

Politika informačnej bezpečnosti

    Manažment Zetor Engineering Slovakia, a.s. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO/IEC 27001:2022 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti – SMIB) spracovať, zaviesť a udržiavať účinný integrovaný manažérsky systém (IMS) celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.

     Politika informačnej bezpečnosti (ďalej Politika IB) obsahuje ciele, rámec a dôležitosť procesov týkajúcich sa bezpečnosti informácií.
Politika IB je oznámená zamestnancom a partnerom.

Manažment spoločnosti kladie dôraz hlavne na:

     Organizácia vykonáva pravidelnú analýzu rizík, v rámci ktorej určuje prijateľnú úroveň rizika. Koordinátorom Politiky IB je Manažér informačnej bezpečnosti.

     Vhodnosť politiky je 1x ročne preskúmaná v rámci preskúmania systému manažérstva informačnej bezpečnosti.

Environmentálna politika

     Vedenie spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a. s. si uvedomuje svoju zodpovednosť za životné prostredie a v zmysle normy ISO 14001:2015 stanovuje Environmentálnu politiku.

     Výkonný riaditeľ spoločnosti je zodpovedný za to, že Environmentálna politika bude osvojená všetkými zamestnancami a každý zamestnanec ju bude dodržiavať. Environmentálna politika je zverejnená v spoločnosti na všetkých na to určených miestach.

     Vhodnosť Environmentálnej politiky je 1x ročne preskúmaná v rámci preskúmania systému environmentálneho manažérstva výkonným riaditeľom spoločnosti.