Politika kvality

     Vedenie spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a. s. si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných produktov a služieb a v zmysle normy STN EN ISO 9001:2015 stanovuje Politiku kvality, ktorá vychádza zo zásad:

 • Vedenie spoločnosti zodpovedá za spracovanie, zavedenie a udržiavanie SMK, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami, vrátane vzdelávania zamestnancov pre pochopenie významu a zlepšovanie kvality. Vedenie tiež zodpovedá za trvalé vyhodnocovanie funkčnosti a účinnosti SMK a prijímanie adekvátnych opatrení.

 • Hlavným cieľom spoločnosti je maximálne uspokojovať požiadavky zákazníkov, schopnosť rýchlo reagovať na ich požiadavky, a to samozrejme za dodržania náležitej kvality, vytvorenia dobrých vzťahov so zákazníkmi, získanie a udržanie si ich dôvery.

 • Poznaním a porovnávaním sa s konkurenciou byť neustále pripravený poskytnúť zákazníkovi ním odsúhlasené riešenia, ktoré mu umožnia neustále zlepšovanie.

 • Pri realizácií externých kooperácií priebežnou kontrolou poskytovaných služieb dosiahnuť splnenie kvalitatívnych požiadaviek, dodržiavanie časových termínov a tvorbu prehľadných projektov.

 • Vzdelávaním a výchovou zamestnancov zvyšovať ich kvalifikáciu a povedomie o kvalite, a tým rozvíjať ich profesionálny rast. Vytvárať predpoklady pre tvorbu zhodného produktu okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov. Spoločnosť pre uspokojenie zákazníkov a akcionárov vyžaduje od svojich zamestnancov plnohodnotnú, kvalitnú a profesionálnu prácu.

 • Testovaním a simuláciou eliminovať negatívny vplyv na konečné riešenia.

     Výkonný riaditeľ spoločnosti je zodpovedný za to, že Politika kvality bude osvojená všetkými zamestnancami a každý zamestnanec ju bude dodržiavať. Politika kvality je zverejnená v spoločnosti na všetkých na to určených miestach.

     Vhodnosť politiky kvality je 1x ročne preskúmaná v rámci preskúmania systému manažérstva kvality výkonným riaditeľom spoločnosti.

 

 

Politika informačnej bezpečnosti

    Manažment Zetor Engineering Slovakia, a.s. (ďalej len spoločnosť) sa zaväzuje plniť požiadavky ISO/IEC 27001:2013 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti – SMIB) spracovať, zaviesť a udržiavať účinný integrovaný manažérsky systém (IMS) celej spoločnosti, ktorý bude v súlade s medzinárodne uznávanými normami a sústavne zlepšovaný.

     Politika informačnej bezpečnosti (ďalej Politika IB) obsahuje ciele, rámec a dôležitosť procesov týkajúcich sa bezpečnosti informácií.
Politika IB je oznámená zamestnancom a partnerom.

Manažment spoločnosti kladie dôraz hlavne na:

 • dodržiavanie legislatívnych a zmluvných požiadaviek v oblasti IB,

 • stanovenie požiadaviek na vzdelávanie zamestnancov v oblasti IB,

 • určenie požiadaviek na prevenciu a profylaktiku,

 • dodržiavanie zásad riadenia kontinuity činnosti organizácie,

 • prijímanie nápravy zo skúseností z bezpečnostných incidentov,

 • uvedomenie si následkov porušení bezpečnostnej politiky,

 • implementácia bezpečnostných zásad na služby poskytované u klienta,

 • určenie menovitej zodpovednosti za SMIB v spoločnosti.

     Organizácia vykonáva pravidelnú analýzu rizík, v rámci ktorej určuje prijateľnú úroveň rizika. Koordinátorom Politiky IB je Manažér informačnej bezpečnosti.

     Vhodnosť politiky je 1x ročne preskúmaná v rámci preskúmania systému manažérstva informačnej bezpečnosti.

 

 

Environmentálna politika

     Vedenie spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a. s. si uvedomuje svoju zodpovednosť za životné prostredie a v zmysle normy ISO 14001:2015 stanovuje Environmentálnu politiku.

 • Spoločnosť má zdokumentovaný, zavedený a funkčný Systém environmentálneho manažérstva preto sa vrcholový manažment spoločnosti zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá vyplývajúce zo systému a jeho neustále zlepšovanie.

 • Spoločnosť má pozitívny vzťah k životnému prostrediu a preto všetci zamestnanci spoločnosti sa snažia o jeho sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania.

 • Celá spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať príslušné právne predpisy pre ochranu životného prostredia a organizačné predpisy súvisiace s environmentálnymi aspektmi spoločnosti.

 • Spoločnosť pravidelne stanovuje environmentálne ciele spoločnosti a zabezpečuje zdroje a podmienky pre ich plnenie.

 • Úzka spolupráca a komunikácia so zamestnancami, dodávateľmi a verejnoprávnymi inštitúciami v oblasti životného prostredia je jedným zo základných predpokladov úspešnosti nášho podnikania.

 • Výsledky realizovaných činností dôkladne monitorujeme a analyzujeme, pretože len tak je možné prijímať efektívne rozhodnutia pri riadení spoločnosti.

 • Nezabúdame na región, v ktorom pôsobíme, preto ho v rámci našich možností v oblasti zlepšenia životného prostredia podporujeme.

     Výkonný riaditeľ spoločnosti je zodpovedný za to, že Environmentálna politika bude osvojená všetkými zamestnancami a každý zamestnanec ju bude dodržiavať. Environmentálna politika je zverejnená v spoločnosti na všetkých na to určených miestach.

     Vhodnosť Environmentálnej politiky je 1x ročne preskúmaná v rámci preskúmania systému environmentálneho manažérstva výkonným riaditeľom spoločnosti.